AN NINH-QUỐC PHÒNG
Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022
14/10/2021 04:34:25

UBND THỊ TRẤN TỨ KỲ

HỘI ĐỒNG NVQS

 
   


Số: 01/KH - HĐNVQS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thị trấn Tứ Kỳ, ngày 11 tháng 10 năm 2021


Căn cứ vào chỉ thị số 09/CT- UBND ngày 30/9/2021 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022;

Căn cứ kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND huyện về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022;

Căn cứ công văn số 979/BCH-TM ngày 01/10/20201 của Ban CHQS huyện về việc xét duyệt công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2022;

Căn cứ quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị trấn về việc kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Hội đồng NVQS thị trấn xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, vì vậy các cấp, các ngành cần làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về luật NVQS, từ đó khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàn thành chỉ tiêu do UBND huyện giao về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2022.

Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và phát huy vai trò làm tham mưu của các ban ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Thực hiện nghiêm Luật NVQS và hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ, thực hiện công khai minh bạch. Thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghiêm các quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp. Tuyệt đối không để xảy ra mọi tiêu cực trong quá trình tổ chức sơ tuyển, khám tuyển. Động viên kịp thời những thanh niên đã chấp hành, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật NVQS.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TUYÊN TRUYỀN.

1. Công tác chỉ đạo.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn, MTTQ, các ban ngành đoàn thể tổ chức hội nghị tổ chức quán triệt chỉ thị UBND huyện, nghị quyết của đảng ủy, chỉ thị của UBND thị trấn, kế hoạch của HĐNVQS thị trấn về công tác tuyển chon và gọi công dân nhập ngũ.

Bí thư chi bộ - Trưởng khu dân cư, quán triệt, ra nghị quyết lãnh đạo, tổ chức hội nghị quân dân chính mở rộng triển khai nghị quyết của Đảng ủy, chỉ thị của UBND thị trấn, kế hoạch của HĐNVQS thị trấn, về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

2, Công tác tuyên truyền.

Đài truyền truyền thanh thị trấn xây dựng chương trình chuyên đề tuyên truyền nhiều lần Luật nghĩa vụ quân sự, các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Trích lục các nội dung đối tượng gọi khám tuyển, đối tượng miễn, hoãn gọi nhập ngũ theo quy định, công khai danh sách các đối tượng trên đài truyền thanh thị trấn, trực đài thông báo đôn đốc trong các đợt khám sơ tuyển.

Cắt 01 khẩu hiệu treo trạm y tế thị trấn

Nội dung khẩu hiệu:- Thanh niên thị trấn Tứ Kỳ chấp hành nghiêm luật nghĩa vụ quân sự (Treo tại trạm y tế ngày khám sơ tuyển)

III, NỘI DUNG, THỜI GIAN.

1, Đối tượng và tiêu chuẩn:

Theo chỉ đạo của Hội đồng NVQS huyện về trình độ văn hoá chỉ lấy người có văn hoá từ lớp 8 trở lên (Có xác nhận của các nhà trường THCS)

Về sức khỏe tuyển chọn những công dân có đủ sức khỏe loại 1,2,3 theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe huyện. Không gọi nhập ngũ những công dân Tiền án, nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Khám sơ tuyển năm 2022 gọi công dân có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi (Sinh từ tháng 3 năm 1996 đến năm 2003)

2. Quân số cụ thể các khu như sau: Tính đến ngày 10/10/2021

(Có danh sách kèm theo)

* Chú ý: Nam công dân học hết Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề phải phô tô công chứng văn bằng, chứng chỉ. Nam công dân đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp thì lấy xác nhận nhân sự của công ty, doanh nghiệp. Đến ngày khám sơ tuyển mang về nộp.

3. Tiêu chuẩn miễn, hoãn gọi nhập ngũ

(Có phụ lục đính kèm)`

5. Thời gian:

- Hội đồng NVQS họp xét duyệt vào ngày 14/10/2021.

- Tổ chức khám sơ tuyển: Từ ngày 02/11/2021 đến ngày 21/11/2021.

- Tổ chức khám tuyển sức khỏe NVQS :Từ ngày 06/12/2021 đến ngày
31/12/2021.

Tổ chức khám sơ tuyển qua 4 phòng:

Phòng 1: Đo kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn.

Phòng 2: Ghi điền danh sách.

Phòng 3: Đo chiều cao, cân nặng và vòng ngực.

Phòng 4: Ngoài da, thể hình và kết luận.

Địa điểm: Tại tram y tế thị trấn.

Phòng 3 và 4 về chuyên môn do trạm y tế thị trấn đảm nhận, có sự giám sát của các đại biểu trong hội đồng NVQS thị trấn. Những trường hợp đủ điều kiện sức khoẻ qua sơ tuyển sẽ chụp 3 ảnh (3 X 4) làm hồ sơ và gửi thông báo lịch khám sức khỏe tại huyện cho công dân.

6. Các bước tiến hành:

Ban chỉ huy QS thị trấn căn cứ hồ sơ quản lý tại thị trấn (Sổ đăng ký tuổi 17, sổ đăng ký di chuyển dự bị có thời hạn vào các trường...VV.)

Hội đồng NVQS đã lập danh sách gửi các đồng chí thành viên hội đồng NVQS thị trấn để kiểm tra, rà soát và giám sát các tiêu chuẩn miễn hoãn và thống nhất với hội đồng NVQS thị trấn để phát lệnh điều động khám sơ tuyển trong thời gian tới.

Để đảm bảo công bằng xã hội, các thành viên hội đồng NVQS thị trấn kiểm tra tại các khu dân cư đối với những thanh niên đã chuyển đi học những năm vừa qua nhưng không học hoặc bỏ học để đưa vào danh sách khám tuyển theo đúng luật NVQS.

7. Nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể và các khu dân cư:

- Ban CHQS thị trấn: là cơ quan th­ường trực giúp HĐNVQS thị trấn xây dựng và thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo qui định.

- Trạm y tế thị trấn: chịu trách nhiệm chuyên môn sơ tuyển theo chỉ đạo của trung tâm y tế huyện, phối hợp với ban CHQS thị trấn phân công nhiệm vụ cho tổ khám sức khỏe sơ tuyển để khám sức khoẻ cho công dân nhập ngũ theo qui định.

- Công an thị trấn: chỉ đạo, tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, rà soát kỹ các đối tượng vi phạm hình sự, vi phạm hành chính, cùng với ban CHQS thị trấn xét duyệt hồ sơ cho số công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Phối với Ban CHQS thị trấn rà soát kiểm tra độ tuổi, bảo đảm an toàn cho khám tuyển, Phối hợp với Ban CHQS thị trấn lập hồ sơ vi phạm báo cáo huyện, theo dõi việc xử lý các trường hợp vi phạm Luật NVQS. Thống nhất với Ban CHQS thị trấn về chọn chỉ tiêu gội công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh: theo chức năng của hội, chịu trách nhiệm chỉ đạo và vận động các chi hội làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự và động viên con, em hội viên chấp hành nghiêm Luật NVQS.

- Lãnh đạo các khu dân cư: theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện tốt các bước trong qui trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đôn đốc, động viên công dân, đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt.

8. Các mốc thời gian:

- Các khu dân cư rà soát từ 01/9 - 10/10/2021

- Hội đồng NVQS họp xét duyệt vào ngày 14/10/2021.

- Tổ chức khám sơ tuyển: Từ ngày 02/11/2021 đến ngày 21/11/2021. (Theo lịch và kế hoạch của Huyện)

- Tổ chức khám tuyển sức khỏe NVQS:Từ ngày 06/12/2021 đến ngày
31/12/2021.(Theo lịch và kế hoạch của Huyện)

- Tổ chức viết hồ sơ, tiến hành thâm nhập, chốt quân số với ban CHQS huyện.

- Tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ.

- Tổ chức nhận và cấp phát quân trang: Từ ngày 07/02/2022 đến ngày
11/02/2022.

- Tổ chức gặp mặt, động viên tân binh và giao quân

Thời gian giao, nhận quân dự kiến từ ngày 16/02/2022 đến ngày
20/02/2022 (Âm lịch từ ngày 16 đến ngày 20 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, kết quả hoàn thành chỉ tiêu khám tuyển của từng khu dân cư là căn cứ quan trọng để xét thi đua khen thưởng trong năm 2022.

UBND thị trấn, Hội đồng NVQS thị trấn yêu cầu thành viên hội đồng NVQS, cấp ủy các chi bộ, Lãnh đạo các khu dân cư, khu đội trưởng triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- HĐNVQS huyện

- Ban TV Đảng ủy

- HĐNVQS thị trấn,

- Lưu VP, QS.

TM. HỘI ĐỒNG NVQS THỊ TRẤN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thao

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN TỨ KỲ


Số: 198 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thị trấn Tứ Kỳ, ngày 11 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự

thị trấn Tứ Kỳ năm 2021

 
   


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TỨ KỲ

Căn cứ luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Luật sửa đổi bổ xung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ về nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2021;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự thị trấn tai tờ trình số 01 ngày 05 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn năm 2021 gồm những ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Thao

Chủ tịch UBND thị trấn

Chủ tịch hội đồng

2. Ông Phạm Chí Hồng

CHT Ban CHQS thị trấn

Phó CT Thường trực

3. Ông Đỗ Văn Hoàng

Trưởng CA thị trấn

Phó chủ tịch hội đồng

* Ủy viên HĐNVQS thị trấn

4. Ông Nguyễn Văn Long

Chủ tịch MTTQ

 

5. Bà Ngô Hương Giang

Bí thư đoàn thị trấn

 

6. Bà Phạm Thị Như

Chủ tịch HPN

 

7. Ông Nguyễn Văn Thủy

Chủ tịch CCB

 

8. Bà Nguyễn Thị Thơ

Trạm trưởng y tế thị trấn

 

9. Ông Nguyễn Thanh Tiệp

CC tư pháp - Hộ tịch

 

10 Bà Đặng Thị Dung

CC tư pháp - Hộ tịch

 

11. Bà Phạm Thị Hà

Công chức TC - KT

 

* Thành viên HĐNVQS thị trấn

12. Bà Đặng Thị Thúy Sim

Công chức VP - TK

Thư ký hội đồng

13. Ông Phạm Tiến Thăng

Phó CHT Ban CHQS thị trấn

 

14. Ông Bùi Văn Bình

Phó CA thị trấn

 

15. Ông Nguyễn Văn Huấn

Hiệu trưởng THCS

 

16. Ông Tiêu Văn Vụ

Công chức VHXH

 

17. Ông Lương Chí Dũng

Công chức VP - NV

 

18.Ông Phạm Chí Nghĩa

Công chức ĐC - XD

 

19. Ông Lê Mạnh Quỳnh

Công chức ĐC-XD

20. Bà Nguyễn Thị Hồng

Chủ tịch HND

 

21. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

Công chức VHXH

 

22. Ông Phạm Tiến Quyết

BT Chi bộ - Trưởng khu An Nhân Tây

23. Ông Vũ Ngọc Hà

BT Chi bộ - Trưởng khu An Nhân Đông

24. Ông Đặng Quang Vinh

BT Chi bộ - Trưởng khu La Tỉnh Bắc

25. Ông Nguyễn Đức Thọ

BT Chi bộ - Trưởng khu La Tỉnh Nam

26. Ông Đặng Văn Thành

Khu đội trưởng khu An Nhân Tây

27. Ông Trần Hoài Minh

Khu đội trưởng khu An Nhân Đông

28. Ông Phú Văn Thuần

Khu đội trưởng khu La Tỉnh Bắc

Điều 2. Hội đồng NVQS thị trấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo điều 39 luật NVQS.

Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND, các ngành, đoàn thể các đơn vị có liên quan, các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 82/QĐ - UBND ngày 06 tháng 10 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐ NVQS huyện;

- TT HĐND, VPUBND thị trấn;

- Như điều 3;

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thao

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 1045
Trước & đúng hạn: 1043
Trễ hạn: 2
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN TỨ KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Ngọc Thao - Chủ tịch UBND

Địa chỉ: Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0974269289 - 0988360196

Email: ngocthaotk@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 3
Tháng này: 2,226
Tất cả: 17,512