CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Huyện nhà triển khai phong trào thi đua "Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”.
15/09/2021 05:12:07

 

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trên địa bàn huyện; phấn đấu đến năm 2025 thực hiện phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo các mục tiêu cơ bản của Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Qua đó, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân trên địa bàn huyện. UBND huyện vừa triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Đồng thời yêu cầu phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt đến tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực và đạt hiệu quả. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn coi việc thực hiện phong trào thi đua là nhiệm vụ quan trọng, song hành cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nội dung phong trào thi đua tập trung vào việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về chuyển đổi số; nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của từng cơ quan, đơn vị.

Xây dựng cơ chế khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh, người dân,... áp dụng công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình mới trong hoạt động. Tăng cường công tác thông tin, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chuyển đổi số; thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Ưu tiên chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số, trọng tâm là phát triển hạ tầng số, tạo lập dữ liệu mở, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số; thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh. Huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết bị và ứng dụng đồng bộ, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và sự chuyển đổi của chính quyền điện tử.

Xây dựng và tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng, góp phần công khai, minh bạch, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Xây dựng và triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng.

Đẩy mạnh hợp tác, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số; hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn để phát triển, chuyển giao, tiên phong áp dụng công nghệ mới, mô hình mới vào huyện.

Chú trọng ưu tiên, đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số ở một số lĩnh vực như: Nông nghiệp; công nghiệp; du lịch; tài chính - ngân hàng; giao thông vận tải và logistics; tài nguyên và môi trường; y tế; giáo dục; quốc phòng, an ninh...

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các tổ chức, doanh nghiệp tích cực phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 phù hợp với mô hình hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp mình. Lựa chọn nội dung thi đua phù hợp để phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện chọn 1 - 2 đơn vị để chỉ đạo làm điểm Phong trào thi đua. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và tổng kết vào năm 2025.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2021 đến năm 2030, chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ 2021-2025); Giai đoạn 2 (từ 2026-2030).

Đài PT Tứ Kỳ
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 1045
Trước & đúng hạn: 1043
Trễ hạn: 2
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN TỨ KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Ngọc Thao - Chủ tịch UBND

Địa chỉ: Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0974269289 - 0988360196

Email: ngocthaotk@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 57
Tháng này: 2,223
Tất cả: 17,509